Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

VoteMama TUT

Văn hóa 6C

1. Chia sẻ
- Chia sẻ mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, vấn đề bức xúc cho đúng người, đúng đối tượng

2. Công nghiệp
- Mọi việc cần có checklist, form mẫu, quy trình, kịch bản, kế hoạch, phiên bản, mã tài liệu

3. Chủ động
- Dám làm việc mới, dám chịu rủi ro, dám thẳng thắn

4. Chất lượng
- Luôn sẵn sàng nâng cấp, cải tiến sản phẩm, dịch vụ, quy trình

5. Cầu tiến
- Luôn sẵn sàng học hỏi: tự học và học từ người khác

6. Con voi
- Có kế hoạch tổng thể cho tất cả dự án, công việc