Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018

Khởi nghiệp tinh gọn

3 Thuộc tính về cơ cấu nhóm khởi nghiệp

Cơ cấu là điều kiện tiên quyết, nó chưa đảm bảo thành công nhưng nếu cơ cấu sai thì có thể gần như dẫn đến thất bại.
3 Thuộc tính về cơ cấu cần thiết:
- Nguồn lực khan hiếm nhưng đảm bảo
- Có quyền hạn độc lập để phát triển kinh doanh
- Có lợi ích cá nhân trong công việc