Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

Tài chính

Đưa ra quyết định dựa trên con số tài chính và 7 tầng tài chính

1. Tại sao cần đưa ra quyết định dựa trên con số tài chính
Quan trọng
Tiền là máu
Muốn làm gì cũng cần phải có tiền
* Nhưng không phải làm mọi thứ vì tiền
Hơn cả tiền
Dùng để tính toán hiệu quả của Mô hình kinh doanh
Đưa ra quyết định để đạt được trạng thái tốt nhất của Mô hình kinh doanh
Đa dạng, nhiều chiều
TOT và TOA để tính doanh thu, chi phí
Làm thế nào biết được doanh thu phần này được tạo ra từ bao nhiêu chi phí?
TOA - time of action: Thời gian của hành động
TOT - time of transactions: Thời gian của giao dịch
2. 7 Tầng tài chính
PL1
A: NET Revenue - Chi phí bán hàng
B: NET Revenue - Chi phí vận hành
NET Revenue = Doanh thu thuần = Doanh thu gộp - Các khoản giảm trừ doanh thu - Chiết khấu bán hàng - Hàng bị hoàn trả
PL2: NET Revenue - Các chi phí biến đổi tăng theo doanh thu tuyến tính
Các chi phí biến đổi tăng theo doanh thu tuyến tính: Doanh thu tăng thì chi phí cũng tăng theo tuyến tính (tương đối)
Tương đối
Gần bằng tuyến tính
Phụ thuộc vào từng Mô hình kinh doanh
Phụ thuộc vào từng thời điểm
...
PL3 = PL2 - Overhead cost
Overhead cost: Khoản chi phí vận hành thường ngày
Lương quản lý, CEO (ít biến đổi) thuê văn phòng, văn phòng phẩm (biến đổi nhiều vì nhân sự tăng)
Biết được là sẽ xảy ra
Tính toán được cho 3-6 tháng tới
PL4 = PL2 - Capital Expenditure
Capital Expenditure (Capex): Chi phí 1 lần dùng để mua hoặc nâng cấp một tài sản vật chất được khấu hao trong suốt thời gian sử dụng nó
Có ảnh hưởng lớn trong những ngành phải đầu tư vốn và chi phí nhiều nhất bao gồm công nghiệp dầu khí, công nghiệp viễn thông, và hệ thống phân phối gas-điện-nước
PL5 = PL2 - Overhead cost - Capital Expenditure
PL6 = PL2 - Overhead cost - Capital Expenditure - Financial Expenses
Financial Expenses (Expenses for financial activities): Chi phí hoạt động tài chính là những khoản phí mà người đi vay phải trả khi họ vay tiền từ ngân hàng hay một tổ chức tín dụng, bao gồm lãi suất khoản vay, phí giao dịch, phí hoa hồng, phí thanh toán chậm, phí hàng năm như phí thẻ tín dụng hàng năm và phí tín dụng bảo hiểm hàng năm trong trường hợp người cho vay yêu cầu có bảo hiểm trước khi quyết định cho vay. Ở đây tính bao gồm cả thuế.
PL7 = PL2 - (Tất cả các loại chi phí)
3. 2 Mốc thời gian
TOT (Time of Transactions): Thời điểm xảy ra giao dịch
TOA (Time of Action): Thời điểm xảy ra hành động