Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

Câu hỏi là câu trả lời

Hãy nói chuyện với tất cả

Nếu bạn cảm thấy mình đang mất phương hướng, nếu việc làm ăn không tiến triển nhanh như bạn mong muốn, hãy nhân đôi số lần trình bày ý tưởng kinh doanh của bạn lên.