Thứ Năm, 17 tháng 5, 2018

Mark Zuckerberg

CỨ LÀM THÔI

"Ideas don't come out fully formed. They only become clear as you work on them. You just have to get started." Mark Zuckerberg. Ý tưởng chỉ là khởi đầu, thậm chí còn chưa phải là khởi đầu nếu nó nằm trong đầu tôi. Cứ làm thôi! làm sấp mặt vào thì những điều thú vị sẽ đến.