Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

Câu hỏi là câu trả lời

Định luật bình quân

Định luật bình quân chi phối khả năng thành công của mọi hoạt động trong cuộc sống.
Điều đó có nghĩa là nếu bạn lặp đi lặp lại một hành động với cùng một cách thức trong cùng một điều kiện hoàn cảnh thì nó sẽ tạo ra một bộ kết quả bất biến.

Ví dụ dãy tỷ số theo luật bình quân khi bán miếng xốp rửa chén lời 20xu:
10:7:4:2

Nghĩa là:
10 Nhà được tôi gõ cửa
7 Người sẽ mở cửa
4 Người sẽ nghe tôi nói
2 Người sẽ mua hàng

Tôi ung dung gõ cửa 30 nhà, bán được 12 miếng và kiếm được 2,4 USD trong 2 giờ.

Tôi không hề lo lắng về 3 cánh cửa không bao giờ mở hay 3 người không muốn lắng nghe tôi nói cũng như 2 người quyết định không mua hàng.

Tôi chỉ cần gõ cửa 10 nhà là sẽ kiếm được 40 xu. Nghĩa là mỗi lần gõ cửa, tôi chắc chắn đã có 4 xu cho dù bất kì chuyện gì xảy ra sau đó.