Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018

Mã Vân

Đối thủ cạnh tranh là một người thầy tốt nhất

Tôi quan niệm: Lựa chọn đối thủ cạnh tranh mạnh rất quan trọng vì họ sẽ dạy bạn rất nhiều điều. Nhưng chúng ta nên tránh chọn lưu manh làm đối thủ cạnh tranh của mình ...