Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018

1 Giai đoạn 1: Định hướng
1.1 Đặc điểm
- Có sự hào hứng vừa phải
...
1.2 Những yếu tố cần thiết
- Sự thông hiểu chung của mọi người về mục đích của nhóm
- Sự thống nhất về các quy định và chuẩn mực trong khi làm việc với nhau
- Sự thống nhất về vai trò, mục tiêu và các tiêu chuẩn
- Sự thống nhất về quyền ra quyết định và trách nhiệm liên quan
- Sự thống nhất về cơ cấu làm việc và các giới hạn trong công việc: công việc sẽ được thực hiện như thế nào? Bởi những ai? Bao gồm cả quy định về thời hạn, nhiệm vụ và các kỹ năng cần có
- Thông tin cần thiết về các nguồn lực cần có
- Sự thông hiểu lẫn nhau để tận dụng những điểm mạnh thay thế cho nhau cũng như thiết lập mối quan hệ giữa các cá nhân
1.3 Vấn đề cần lưu ý
- Lợi ích của từng cá nhân
- Sự thừa nhận lẫn nhau giữa các thành viên
- Niềm tin