Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018

Từ tốt đến vĩ đại

Khái niệm con nhím và "Tăng trưởng"

"Tăng trưởng" không phải là một Khái niệm con nhím.
Ngược lại, nếu bạn có một Khái niệm con nhím đúng đắn và đưa ra những quyết định nhất quán với khái niệm này, bạn sẽ tạo được sức đà và lúc đó vấn đề chính của bạn không phải là làm sao để tăng trưởng mà là làm sao để đừng tăng trưởng quá nhanh.