Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018

@kiennt.01

Làm sao để tìm học được những thứ mới

Sẽ đến lúc chúng ta sẵn sàng để biết thêm cái mới. Cho đến lúc đó, nhiều cái rành rành trước mắt nhưng chúng ta không nhìn thấy.
Điều ngạc nhiên nhất là trước đó bạn không hề thấy, nhưng từ đó trở đi thì đi đâu bạn cũng thấy nó.