Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

@kiennt.01

Năng suất làm việc của nhóm quan trọng hơn sự hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân

Trong thời đại ngày nay, năng suất làm việc của nhóm quan trọng hơn sự hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân.

Sẽ không bao giờ nghe thấy câu đại loại như: "Đó không phải là việc của tôi!" tại những công ty có các nhóm làm việc hiệu quả.