Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018

Từ tốt đến vĩ đại

Xây dựng hội đồng quản trị và nhóm điều hành bằng những con người giỏi nhất có thể tìm thấy

Nếu bạn không có năng lực để trở thành lãnh đạo giỏi nhất ngành trong lĩnh vực bạn chịu trách nhiệm, thì bạn sẽ không còn được nhận lương nữa.